ຂ່າວສານ

_

OUR

LATEST NEWS

Lambda-Starter-Kit1

Lao IT Dev ມອບອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2016 ທີມງານ Lao IT Dev ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Gravitech ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ...
06/11/2016