ພັດທະນາເວັບໄຊ

_

We specialized in developing website with WordPress either basic, advanced or even custom website that need to meet specific needs. But we can also provide a more customized website that need to developed by PHP or any other languages as well. With more than 10 years of experience we can ensure that your website will looks great, secure and reliable.

Developing using CMS so it’s cost efficiency and easy for our clients to update and manage their website.

Our service can include web hosting service that came with weekly and monthly backup. Prioritized security and reliability for more than 14 years of providing hosting service.

Included SSL and HTTPS to secure your website even more.

We design every website with responsive design in mind so your website can display properly on mobile devices. We open for heavy customized responsive design on our requirements.

Every website came with basic SEO to ensure your website will be easily searchable and better sharable to social media.

Free onsite training after website has been delivered. The training will covering basic maintenance and how to update the website contents.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຮົາ

_

ໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີ

ຜ່ານ ແລະ ກວດສອບ Demo

ເຝິກອົບຮົມ

ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດວຽກ

ຜົນງານເດັ່ນໆທີ່ຜ່ານມາ

_

PTT Lao

Nam Theun 2

Boutsaya

LIWG

Joint Development Bank

Booyoung Bank

LaoThani

Chery Lao

Vientiane Insurance

SML

TestVTE.org

Empire Laos

Interested? Request for quotation here

You can contact us through this online form or drop us a call