Lao IT Dev ໄດ້ເປັນ 1 ໃນ 50 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊຽນ


ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມມາເປັນເວລາ 7 ປີ ນັບແຕ່ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2010. ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນໂຕແທນປະເທດລາວ ລົງໃນປຶ້ມ 50 ທຸລິກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊຽນ

ພວກເຮົາທີມງານ Lao IT Dev ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈຄະນະກຳມະການອາຊຽນທີ່ຄັດເລືອກ,​ ຂອບໃຈພັກລັດ ແລະລູກຄ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.