ສະໝັກງານ

ເລີ່ມສາຍງານນັກພັດທະນາຂອງທ່ານມື້ນີ້...

_

ຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດຮັບປັດຈຸບັນ

_
Business Development Specialist

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຄົ້ນຫາ ແລະ ພັດທະນາແຜນການຕະຫຼາດໃໝ່ໆ ເພື່ອເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ
 • ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າໃໝ່ໆເພື່ອສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ.
 • ອອກແບບ, ປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນກົນລະຍຸດການຕະຫຼາດຕ່າງໆ.
 • ວິເຄາະ ແລະ ຂະຫຍາຍການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ໄປໃນທາງທີ່ຍືນຍົງ.
 • ເຮັດການວິເຄາະແບບ SWOT analysis ເພື່ອປະເມີນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດກົນລະຍຸດດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ຕິດຕາມລູກຄ້າ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຊີ້ວັດຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ເຕີບຕົວ.
 • ຕິດຕາມແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ແລະ ຄົ້ນຫາໂອກາດເພື່ອເພີ່ມກຳໄລໃຫ້ກັບບໍລິສັດ.
 • ປະສານກັບທີມການຂາຍ, ທີມບໍລິຫານ ແລະ ທີມຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຄຽງຕູ່ກັບ ກິດຈະກຳທາງການຕະຫຼາດຕ່າງໆ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ເປີດຮັບການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ.
 • ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່ໆ.
 • Have critical thinking and business analytics skills.
 • ຖ້າຫາກມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
Product Development Specialist

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ປະຕິບັດການວິໃຈລູກຄ້າເພື່ອຄິດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ອີງຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
 • ປະຕິບັດການວິໃຈຕະຫຼາດເພື່ອຄົ້ນຫາໂອກາດໃໝ່ໆ ພ້ອມທັງເພື່ອຮູ້ເຖິງຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆສຳລັບການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່.
 • ສ້າງແຜນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນການເປັນໄປຕາມແຜນເວລາທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອສ້າງແບບ ຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ.
 • ບໍລິຫານຈັດການຂັ້ນຕອນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມເວລາທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.
 • ບໍລິຫານຈັດການການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າແບບມືອາຊີບ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທຸລະກິດ ຫຼື ການຕະຫຼາດ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ເປີດຮັບການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ.
 • ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່ໆ.
 • ມີທັກສະການຄິດແບບເຊີງວິພາກ ແລະ ທັກສະການວິເຄາະທີ່ດີ.
 • ຖ້າຫາກມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
IT Support

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ແກ້ໄຂບັນຫາທາງເຕັກນິກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວຽກລູກຄ້າ.
 • ຊ່ວຍວາງແຜນການທົດສອບລະບົບ ແລະ ທົດສອບລະບົບຂອງໂຄງການ.
 • ຊ່ວຍໃນການສ້າງສື່ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງລະບົບ.
 • ປັບປຸງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດສອບທຸກດ້ານຂອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງທີມງານ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Windows, Linux ແລະ MacOS.
 • ມີທັກສະການຂຽນ ແລະ ມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ ໂດຍສະເພາະການສື່ສານກັບລູກຄ້າ.
 • ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ.
 • ຖ້າຫາກມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
NodeJS Developer

Responsibilities

 • Develop high-performance applications by writing clean, efficient, testable and reusable code.
 • Develop, manage and maintain server-side components.
 • Collaborate with front-end developers on integration of server-side logic to the user-facing components built by front-end developers.
 • Incorporate data protection and cybersecurity measures.
 • Ensure that the main database and front-end requests are at their optimal performance.
 • Identify and implement data storage solutions.
 • Perform diagnostic tests, fix bugs, and provide technical support to users.
 • Document software development processes and prepare project reports.
 • Provide suggestions for improvement and apply them to daily tasks and processes.

Qualifications

 • Strong proficiency with JavaScript and NodeJS.
 • Extensive knowledge of JavaScript, web stacks, libraries, and frameworks.
 • Integration of multiple data sources and databases into one system.
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application.
 • Exceptional analytical and problem-solving skills.

ທ່ານສົນໃຈຫຼືບໍ່?

_

ສາມາດສະໝັກອອນລາຍໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງກອກຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ!