Lao IT Dev ເປີດໂຕ HoD Share ລາຍການອອນໄລແບ່ງປັນແບບ Dev Dev


ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານສາຍ Dev ຈາກ Lao IT Dev ໄດ້ເປີດໂຕລາຍການ HoD Share ທີ່ຈະເຮັດວິດີໂອ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແບບໂຫດໆ ສະຕາຍ Dev ດ້ວຍທີມ Dev ຈາກ Home of Dev

ລາຍການຕອນທຳອິດເປີດໂຕດ້ວຍທີມງານ Afternoon React ທີ່ຈະມາສອນການນຳໃຊ້ Framework React Native ໃນການຂຽນແອັບມືຖື ຈະງ່າຍຈະຍາກຈະໂຫດຈະມັນຈະຮາແນວໃດໄປຕິດຕາມກັນໄດ້