ບັນຫາທີ່ເຈິໃນ plugin: wechat_camera_picker ຫຼື camera


# ກ່ຽວກັບ plugin:

ເປັນ package ສຳລັບ capture ຮູບ ຫຼື video ໂດຍການໃຊ້ packages ຮ່ວມຈາກ camera ສຳລັບໃຊຟັງຊັ່ນກ້ອງ ແລະ photo_manager ສຳລັບຈັດການ Asset ທີ່ໄດ້ຈາກ camera capture

# ບັນຫາ:

 • Plugin camera ບໍ່ເຫັນກ້ອງໃນ Android 13: ເພາະໂດຍປົກກະຕິ Android < 13 ຫຼື sdkInt < 32 ຈະສາມາດໃຊ້ package ນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ແຕ່ສຳລັບ Android 13 ຈະເຫັນເປັນຈໍດຳ
 • ເນື່ອງຈາກເຮົາຈຳເປັນຢາກໃຊ້ compileSdk 33

# ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບ Android hardware camera:

CameraException(error, Attempt to invoke virtual method 'int android.media.EncoderProfiles$VideoProfile.getWidth()' on a null object reference). Error thrown null.

ເພີ່ມ use-feature ນີ້ເຂົ້າໄປໃນ AndroidManifest.xml

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="true"/>

updated: ຖ້າຫາກເພີ່ມ use-feature ຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລອງ override dependency ໄປໃຊ້

dependency_overrides:
 camera:
  git:
   url: https://github.com/bottlepay/plugins.git
   path: packages/camera/camera
   ref: e1a4dba770da9bc3cf9f858bac6837083f8b9059

ຫຼັງຈາກນັ້ນ

flutter clean
flutter pub get

ທົດລອງ run ແອັບແລ້ວເປີດກ້ອງໃຊ້ອີກຄັ້ງ

ສະຫຼຸບ: ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂຽນໄດ້ລອງຫາວິທີແກ້ຕາມ stack overflow ໄປຫຼາຍເຕີບແລະເຫັນບາງຄົນຍັງຕິດບັນຫາດຽວກັນ ແຕ່ໄປເຫັນວິທີແກ້ຊົ່ວຄາວຈາກ issues board (ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ) ກໍເລີຍເອົາມາສະຫຼຸບໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

https://github.com/flutter/flutter/issues/109769

ຈົບ.

Mobile Development Flutter

ຂຽນໂດຍ: Noy Sengxayya

support by: LAOITDEV