Apply Job

Start Your IT Developer Career…

_

Current Opportunities

_
Project Manager Assistant - 2 Positions

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ເປັນຜູ່ຊ່ອຍ Project Manager ໃນການປະສານງານ ແລະຕິດຕາມຫນ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະເກີດຂຶ້ນໃນໂປຣເຈັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່
 • ປະສານງານຮ່ວມກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ
 • ເປັນຜູ່ຊ່ອຍຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ອອກແບບລະບົບ ຕາມຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ເພື່ອສ້າງເປັນ data mapping, diagrams & flowcharts ເພື່ອໃຫ້ທີມພັດທະນາລະບົບ ແລະ ເທສເຕີສາມາດເຮັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້
 • ສາມາດສື່ສານຂໍ້ມູນເຊິ່ງເລິກທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບໄອທີ ໃຫ້ເປັນພາສາທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າ ຫລືຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ
 • ເປັນຜູ່ຊ່ອຍໃນການຮ່າງເອກະສານຕິດຕາມໂຄງການ, ບົດລາຍງານ, ຄູ່ມື ແລະ ອັບເດດຫນ້າວຽກໂຄງການລົງໃນລະບົບບໍລິຫານຈັດການວຽກຂອງອົງກອນ
 • ກຳນົດ ແລະ ປະສານງານການດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການທົດສອບ ແລະ ພັດທະນາ ກໍລະນີທົດສອບເພື່ອຮອງຮັບຂະບວນການປະກັນຄຸນນະພາບໂດຍລວມ
 • ກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ ແລະ ເຮັດລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດຂອງລະບົບ ພ້ອມການແຈ້ງເຕືອນທີມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
 • ຫາແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ຫລືສູງກວ່າໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສົບການ 2 ປີ ໃນສາຍອາຊິບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າວຽກ ການບໍລິຫານໂຄງການໄອທີ ຫລື ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບໄອທີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງພາສາໂປຣແກຣມທີ່ຫລາກຫລາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີທັກສະທີ່ໂດດເດັ່ນໃນການໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີ, ຮາດແວ, ຊອຟແວ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ດີ
 • ມີທັກສະໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດ ແລະ ແປເປັນໂຊລູຊັ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງລວມທັງຄວາມຮູ້ໃນຫລັການ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກ່ຽວຂ້ອງກັບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການບໍລິຫານລະບົບໄອທີ
 • ມີປະສົບການໃນການຕິດຕັ້ງ ກຳນົດຄ່າ ຮ່າງເອກະສານ, ທົດສອບ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຊ້ງານແອັບພິເຄຊັນ ແລະ ລະບົບໃຫມ່
 • ມີທັກສະການວິເຄາະທີ່ດີ
 • ມີທັກສະໃນການຄຶດຢ່າງມີຕັກກະ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ໂດດເດັ່ນ
 • ມີທັກສະການຂຽນ ແລະ ສື່ສານ ໄດ້ລະດັບດີ
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານໂຄງການ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ແລະ ກຳນົດເວລາທີ່ສັ້ນ
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນປະເພດ data modelling and data visualization tools ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
Technical Support - 2 Positions

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຮ່າງລາຍງານໂດຍລະອຽດ ໂດຍລະບຸຄຳຂໍຕ່າງໆທາງເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂປັນຫາ ລວມທັງບັນທຶກວັນເວລາ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະອຽດ
 • ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດເຊື່ອມຫລັກສຳລັບປັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບທັງຫມົດຈາກລູກຄ້າ ຫລື ພະນັກງານອື່ນໆ
 • ຊ່ອຍຜູ່ບໍລິຫານໃນການສ້າງສື່ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂປັນຫາ, ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ
 • ຈັດລະບຽບ, ປະກອບເອກະສານກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບຮາດແວ ແລະ ຊອຟແວ
 • ຈັດເກັບ log ທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບ ລວມທັງລາຍອຽດ ແລະ ມື້ທີ່ເຮັດສຳເລັດ
 • ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ກັບລູກຄ້າເພື່ອວິເຄາະແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ
 • ແກ້ໄຂປັນຫາທາງເຕັກນິກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວຽກລູກຄ້າທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ
 • ປັບປຸງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດສອບທຸກດ້ານຂອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ຂອງທີມງານຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກ

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສົບການສາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ມີທັກສະການຂຽນ ແລະ ມະນຸດສຳພັນ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບໂດຍສະເພາະການສື່ສານກັບລູກຄ້າ
 • ຄວາມສາມາດໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຈັດການເຫດການສຳຄັນ ແລະ ໂຄງການທີ່ຮັບມືຢູ່ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Windows, Linux, Mac OS
 • ຍອມຮັບຄຳຕຳຫນິຕິຊົມຈາກລູກຄ້າ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຊອຟແວປະເພດ Help Desk ເຊັ່ນ Zendesk ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດມອມຫມາຍໃຫ້ໃນການດູແລລູກຄ້າ
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານຈັດການເວລາ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການເຮັດວຽກສຳເລັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
Code Reviewer - 2 Positions

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ກວດສອບ code ແລະ merge code ຫຼື approve merge request
 • ສາມາດທົດສອບ code
 • ຂຽນ unit test, integration test, widget test ເປັນຕົ້ນ

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກ:

 • ມີປະສົບການເລື່ອງ coding ເປັນຢ່າງດີ
 • ຮູ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື code reviewer
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານພາສາ JS/TS, Dart, Flutter, Golang
 • ເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີກັບ effective ຂອງແຕ່ລະພາສາທີ່ບໍລິສັດເຮົາໃຊ້ ແລະ ທີ່ເຮົາອອກແບບມາດຕະຖານກັນ
 • ຮູ້ໃຊ້ Git ແລະ Git Flow ເປັນຢ່າງດີຢ້ຽມ
 • ຂຽນ Test ເປັນ
 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ປະສົບການສາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 1 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ມີທັກສະການຂຽນ ແລະ ມະນຸດສຳພັນ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບໂດຍສະເພາະການສື່ສານກັບລູກຄ້າ
 • ຄວາມສາມາດໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຈັດການເຫດການສຳຄັນ ແລະ ໂຄງການທີ່ຮັບມືຢູ່ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
UX/UI Designer

Responsibilities

 • Conceptualize original ideas that bring simplicity and user friendliness to complex design and collaborate with product management and IT team to define and implement innovative solutions, visuals, and experience
 • Create wireframes, storyboards, user flows, process flows to effectively communicate interaction and design ideas
 • Collaborate with the market research team to ensure UX plans are in line with the client’s target market, and product dynamics
 • Conduct user experience and responsiveness testing of websites and softwares throughout the development process
 • Proactively identify, troubleshoot, and address UX/UI issues
 • Develop UX playbooks and UI guideline to serve as a guide for process consistency and for ensuring integrity to the total product vision (optional)
 • Analyze and report progress, continuously measure success, and identify areas for improvement in terms of UX practice

Qualifications

 • Must possess a High School Diploma, Vocational Diploma / Short Course Certificate at least
 • Strong eye for aesthetics and design
 • Must be creative and resourceful
 • Proficient in using storyboards and prototyping tools – experience in Figma is highly advantageous
 • Has relevant experience working for product and software development is a plus
 • Knowledge in UX trends
 • A self-starter and can work well with a team
 • Basic knowledge of CSS3/HTML5 a big plus
QA & Tester

Responsibilities

 • Create and design test plans to suit projects, products, software, and integrations
 • Ensure the delivery product and mock-up is matching
 • Development of standards, training and defect management
 • Provide estimates on testing and QA times for features functions and websites
 • Writing test scripts and test automation (optional)
 • Provide inbound feedback (ranging from simple steps to comprehensive suggested feature specification) to development teams based on feedback and issues from customers
 • Ensure the website or software meets best practices, for example broken links, title tags and meta descriptions, HTML validation, CSS and console errors
 • Producing QA Audit reports
 • Ensuring high standard of website and software quality
 • Process Improvement
 • Site performance and loading speed optimization
 • Communication and managing expectations

Qualifications

 • Must possess a High School Diploma, Vocational Diploma / Short Course Certificate at least
 • Ability and willingness to learn new skills as required
 • Excellent attention to detail and a clear understanding of task completeness
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Preferred experience with responsive website testing
 • Preferred experience with HTML and CSS
 • Highly efficient, organized, and can work under minimal supervision

Interested?

_

You can apply easily online just by filling the form below!