Training website ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ


ວັນທີ 27/1/2021 ທາງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ໄດ້ທືເປັນກຽດ ຕ້ອນຮັບ ທິມງານທາງ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ ເພື່ອເຂົາມາສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ພື້ນຖານການສ້າງເວັບໄຊແບບເບື້ອງຕົ້ນ