Lao IT Dev ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ


ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016 ທ່ານນາງ Akiko Tomita ຈາກອົງການ Jetro ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຳພາດຄະນະບໍລິຫານ Lao It Dev ເພື່ອລົງໃນວາລະສານ 100 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ

ເຊິ່ງໃນນັ້ນບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ກໍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນ 1 ໃນ 100 ບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວ ປະຈຳປີ 2016.