web.litd

1_S93ljjY-O2AD54F41VK2cg

ວິທີ Record ໜ້າຈໍໂທລະສັບຂຶ້ນ Desktop ເພື່ອການ Present App ທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ

ບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນບົດຄວາມສັ້ນແຕ່ກໍ່ມີປະໂຫຍດສຳລັບ Mobile Dev ທີ່ຕ້ອງນຳສະເໜີແອັບໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍໃຊ ...
06/03/2023