ມາເປັນສ່ວນນຶ່ງກັບທີມ Lao IT Dev

MOBILE DEVELOPER
ພວກເຮົາຊອກຫານັກພັດທະນາແອັບມືຖື ທີ່ມີຄວາມສາມາດມາເຂົ້າຮ່ວມທີມ ຢູ່ສະເໝີ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບທີມນັກພັດທະນາຂອງເຮົາ ເພື່ອສ້າງແອັບ ແລະ ຮັກສາ ມາດຕະຖານແອັບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ.
WEB DEVELOPER
ພວກເຮົາຊອກຫານັກພັດທະນາແອັບມືຖື ທີ່ມີຄວາມສາມາດມາເຂົ້າຮ່ວມທີມ ຢູ່ສະເໝີ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບທີມນັກພັດທະນາຂອງເຮົາ ເພື່ອສ້າງແອັບ ແລະ ຮັກສາ ມາດຕະຖານແອັບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ.
SOFTWARE DEVELOPER
ພວກເຮົາຊອກຫານັກພັດທະນາແອັບມືຖື ທີ່ມີຄວາມສາມາດມາເຂົ້າຮ່ວມທີມ ຢູ່ສະເໝີ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບທີມນັກພັດທະນາຂອງເຮົາ ເພື່ອສ້າງແອັບ ແລະ ຮັກສາ ມາດຕະຖານແອັບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ.
INTERNSHIPS
Lao IT Dev ພ້ອມທີ່ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ ຜູ່ທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມາ ຮ່ວມເຝິກງານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກ ພັດທະນາໂປຣແກຣມ, ເວັບ, ອອກແບບ UX/UI ແລະ ທີມ IoT.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົນເອງ

Send a Message
lo