ກ່ຽວກັບເຮົາ

Welcome to :lt:span class=:quot:c-primary:quot::gt:LAOITDEV:lt:/span:gt: We create high quality products that will make your life better.

ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ຫຼື Lao IT Dev ແມ່ນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໄອທີ. ບໍລິສັດແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມການຄ້າພາຍໃນປະເທດ, ກະຊວງການຄ້າ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. Lao IT Dev ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງລວມມີ ການພິມ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍວາລະສານ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ, ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ, ເຝິກອົບຮົມໄອທີ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນໄອທີ. Lao IT Dev ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2010.
01.
ຕົວຕົນຂອງເຮົາ
Lao IT Dev Co., Ltd. is a private company formed in December 2010. We are among the best and most innovate developer companies in Laos. We always thrive for the highest quality, to develop and to become better. Our company is trusted by many sectors both government and private for delivering high quality and efficent products. Moreover our company has won many awards in history such as ASEAN ICT Award 2012, World Summit Award 2015 and more.
02.
ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ
ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການພັດທະນາຊອບແວ, ແອັບມືຖື ແລະ ເວັບໄຊ. ຍັງບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໄອທີ, RFID ແລະ ຜະລິດຕະພັນພິມບັດ. ພວກເຮົາແມ່ນພາດເນີ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດລາວຂອງ Zebra Technologies.
03.
ວິທີການຂອງເຮົາ
ໂດຍການນຳໃຊ້ການພັດທະນາແບບ AGILE ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາ ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຂອງເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນັກພັດທະນາຂອງເຮົາແມ່ນມີປະສົບການທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາພັດທະນາມາແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
ຕົວຕົນຂອງເຮົາ

ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2010. ພວກເຮົາແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ່ນຳທາງດ້ານການພັດທະນາ ທ່ີມີຄວາມສ້າງສັນ ຜະລິດສິ່ງໃໝ່ໆສູງ. ພວກເຮົາມຸ້ງຫາຄຸນ ນະພາບລະດັບສູງສະເໝີ, ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງ.

ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການພັດທະນາຊອບແວ, ແອັບມືຖື ແລະ ເວັບໄຊ. ຍັງບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໄອທີ, RFID ແລະ ຜະລິດຕະພັນພິມບັດ. ພວກເຮົາແມ່ນພາດເນີ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດລາວຂອງ Zebra Technologies.

ວິທີການຂອງເຮົາ

ໂດຍການນຳໃຊ້ການພັດທະນາແບບ AGILE ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງເຮົາ ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຂອງເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນັກພັດທະນາຂອງເຮົາແມ່ນມີປະສົບການທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາພັດທະນາມາແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.

ວິດີໂອນຳສະເໜີບໍລິສັດສັ້ນໆ

ປະຫວັດສັ້ນຂອງບໍລິສັດເຮົາ

2010
ວາລະສານ e-Corner
ເບື້ອງຕົ້ນບໍລິສັດແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ເຜີຍແພ່ວາລະສານ e-Corner ເຊິ່ງເປັນວາລະສານໄອທີລາຍເດືອນ ເຈົ້າທຳອິດໃນລາວ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 - 2012 ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດລາຍການ ໂທລະພາບຊື່ e-Corner Weekly News ອອກອາກາດທາງຊ່ອງ Lao Star ແລະ YouTube.
2012
Switching Direction
ໃນປີ 2012 ບໍລິສັດຂອງເຮົາ ໄດ້ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງຈາກການ ຜະລິດວາລະສານ ແລະ ລາຍການ ໂທລະພາບ ມາເປັນພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ເວັບໄຊ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍຂະແໜງການພັດທະນາຂອງເຮົາໄປຫາ ແອັບມືຖື ແລະ RFID ໂຊລູຊັນ.
2016
World Summit Award 2016
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2016 ພວກເຮົາຖືເປັນກຽດທີ່ ໄດ້ຮັບຮາງວັນ World Summit Award 2016 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊິງຮາງວັນ ມາແລ້ວສອງຄັ້ງໃນປີ 2012 ແລະ 2015.
2016
ASEAN Summit 2016
ພວກເຮົາຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນ 3 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສູງສຸດຂອງ ASEAN ປີ 2016 ເຊິ່ງປະເທດລາວໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ. ບໍລິສັດ Lao IT Dev ແມ່ນໄດ້ເປັນ ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ລະບົບຈັດການຄົນເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ປະຕູກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ.

Our Achievement

Our Culture

HOMEOFDEV

We are the home of developer for development. With organization culture that will encourage you to keep moving forward, encourage freedom, creativity, good work/life balance. Are you ready to develop yourself and software industry in Lao and Lao society with us?
slide
slide
slide

ພົບກັບທີມຂອງເຮົາທີ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ

ນັກພັດທະນາໄຟແຮງ, ໄວໜຸ່ມ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫ້າວຫັນ.
team member
WEB DESIGNER & TESTER
Punya Thammasounthone
team member
IT SUPPORT & TESTER
Khanthalath Lathxachak
team member
Front-end Developer
Vanvixay Thammavong
team member
project coordinatior
Thipphaphone Soukkha
team member
back-end / infra engineer
Jalana VONGXAY
team member
office admin
Vandala Thammavong
team member
UX/UI
Vilahong
khod hod
team member
front-end develper
soulasid kongphangta
team member
Graphic Designer
Anonh PANYANOUVONG

Send a Message
lo